Onderzoek

Schokkend rapport uit New York

N.a.v. van de brief van minister Kamp van 11 februari 2015 over de voortgang van het onderzoek naar schaliegas heeft TEGENGAS kennis genomen van een rapport uit New York over de gevolgen van boringen naar schaliegas in Amerika.
In de brief noemt minister Kamp dit rapport uit New York, het “Compendium of scientific, medical and media findings demonstrating risks and harms of fracking“, waar hij en het ministerie van E.Z. hun oordeel over boren naar schaliegas o.a. op zullen baseren.
Dit is een zeer actueel, uitgebreid en vooral ook schokkend rapport.

Inhoud brief van de minister:

“………….Verder heeft de vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht het Compendium of scientific, medical and media findings demonstrating risks and harms of fracking van de Concerned Health Professionals of New York te betrekken bij de verdere onderzoeken naar en besluiten over onconventionele fossiele winningen in Nederland. Een groot deel van de thema’s uit het Compendium sluit goed aan op het lopende planMER-onderzoek en de verkenning naar de maatschappelijke effecten van schaliegaswinning in Nederland.

“Daarom heb ik de bureaus die deze onderzoeken uitvoeren, respectievelijk Arcadis en CE Delft, gevraagd kennis te nemen van het Compendium en relevante onderdelen te betrekken in hun analyses. ……………”

 

Het Compendium van Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking ( Unconventional gas and oil extraction)
Samenvatting door L.H.C.M Hanssen, Emmeloord 17 februari 2015

Het Compendium, ( 2e editie 11 december 2014) is een volledig overzicht, met alle referenties, van het bewijs van de risico’s en gevaren van fracking. Het compendium bevat 448 studies, gerangschikt naar onderwerp, allemaal gerelateerd aan onconventionele winning van olie en gas.

Samenvatting van het Compendium. Door L.H.C.M Hanssen, Emmeloord 17 februari 2015

Samenvatting van het Compendium. Door L.H.C.M Hanssen, Emmeloord 17 februari 2015

Het Compendium voegt samen en bevat:

 • De bevindingen uit de wetenschappelijke en medische literatuur
 • Rapporten van overheid en industrie
 • Gegevens uit journalistiek onderzoek.

Het compendium is gepubliceerd op de website van de Concerned Health Professionals of New York. ( www.concernedhealthny.org )

Het wordt als referentie over de hele wereld gebruikt. 75% van de studies zijn de laatste twee jaar gepubliceerd. Het Compendium is dus volledig up to date en wordt elk half jaar herzien. Alleen al in het afgelopen jaar zagen 154 publicaties het licht, die nagenoeg allemaal problemen naar voren brengen.

De nieuw data laten tonen een duidelijke trend:

 • Regelgeving is niet in staat schade te voorkomen.
 • De techniek van fracking in combinatie met het onderaardse geologische landschap is simpelweg niet controleerbaar.

Hoofdpunten uit de literatuur zijn:

 • Luchtvervuiling, gerelateerd aan fracken. Ondanks steeds stringentere regelgeving en de lagere toxische emissie per bron neemt de luchtvervuiling toe. Methaan (broeikaseffect 30 keer groter dan co2 ) komt vrij. Dit is met de huidige technische middelen niet te voorkomen. Ook verlaten bronnen beginnen na jaren nog te lekken.
  ( In USA, meer dan 3 miljoen verlaten olie en gasputten, veelal niet geografisch vastgelegd)
 • Drinkwater at risk door boren en fracking gerelateerde werkzaamheden. Niet alleen door bovengrondse werkzaamheden maar ook door contaminatie vanuit de ondergrond. Kan ook na jaren nog. Niet controleerbaar.
 • Bij boren en fracken komt benzeen vrij in vaak hoge hoeveelheden. Benzeen is  in sterke mate kankerverwekkend. Dit wordt zowel in de lucht als in het water gevonden. Kanker treedt niet meteen op. De verwachting is dat op de langere termijn een sterke toename gezien wordt in de regio’s waar gas op onconventionele wijze wordt gewonnen. Dit is een significant risico voor de volksgezondheid.
 • Problemen met de volksgezondheid gerelateerd aan boren en fracken komen steeds meer in beeld. Ziekenhuisopnames, SEH bezoeken, ademhaling en huidproblemen, fatale verkeersongevallen, drug abuse, toename kindersterfte, aangeboren hartgebreken en een te laag geboortegewicht.
 • Aardgas is een groter bedreiging voor het klimaat dan tot dusverre gedacht. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan voorheen aangenomen.
 • Fracken en de winning van gas op onconventionele wijze vertraagt transitie naar duurzame energiebronnen.
 • Toename seismische activiteit en aardbevingen.

Er komt steeds meer bewijs dat gaswinning middels fracken grote risico’s en gevaren meebrengt. Deze risico’s bevatten nadelige effecten op water, lucht, landbouw, volksgezondheid en veiligheid, waardedaling onroerend goed, beïnvloeding klimaat en economische vitaliteit. Een toenemend aantal studies toont duidelijk meetbare schade en fundamentele problemen met de leef cyclus gerelateerd aan boren en fracken.

Eerder wetenschappelijke voorspellingen worden gestaafd door keiharde empirische feiten die bevestigen dat de risico’s van de onconventionele winning van gas en olie reëel zijn. De nadelige effecten zijn groot en de negatieve economische gevolgen zeer aanzienlijk.

De auteurs stellen dat in de huidige literatuur, medisch en volksgezondheid, geen bewijs kan worden gevonden dat fracking mogelijk is op een methode die geen bedreiging is voor de menselijke gezondheid.