Categorie archief: Uncategorized

Persbericht | Tegengas hijst de vlag in top

PERSBERICHT                

Emmeloord, 16 februari 2018

Tegengas hijst de vlag in top

Donderdag 15 februari heeft minister Wiebes in de Tweede Kamer gemeld dat het boren naar schaliegas geen optie meer is voor Nederland. Tegengas hijst de vlag in top en bedankt de inwoners, ondernemers en overheid voor de prima samenwerking. Mede daardoor is dit resultaat bereikt. Maar we zijn er nog niet! Deze samenwerking is ook nodig om de polder energieneutraal te maken. Dat doen we weer samen in het Netwerk Nop Energieneutraal. We zullen laten zien dat we niet tegen iets zijn maar voor iets. Een Noordoostpolder voor de toekomst!

Het boren naar schaliegas veroorzaakte de afgelopen jaren veel maatschappelijke onrust. De harde kern van die onrust was in de Noordoostpolder, het gebied dat als proefgebied aangewezen was. De hele poldersamenleving, georganiseerd in het samenwerkings-  verband Tegengas, heeft zich de afgelopen jaren op vele plaatsen en niveaus intensief verzet tegen die plannen.

 

Noot voor de redactie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06-15014505 of tegengasnop@outlook.com.
www.tegengasnop.nl    www.facebook.com/Tegengas    Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Stemadvies schaliegas

Emmeloord,  3 maart 2017

Tegengas geeft stemadvies

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Tegengas de standpunten van alle politieke partijen over schaliegas opgevraagd. Op basis daarvan heeft Tegengas een schaliegaslabel opgesteld. Kiezers kunnen dit gebruiken als aanvullend stemadvies. Het schaliegaslabel staat ook op www.tegengasnop.nl .

Meeste partijen zijn tegen schaliegas

Gelukkig zijn de meeste politieke partijen tegen schaliegas. Tegengas kreeg vooral reacties van de partijen dat ze schone energie willen. Schaliegas is niet schoon en niet veilig. Het is risicovol en duur. Enkele partijen sluiten het echter niet uit en de regering is zelfs al bezig met een onderzoek naar eventuele proefboringen. Daarom adviseert Tegengas inwoners het schaliegaslabel te raadplegen.

 Waarom is uw stem belangrijk

Vanwege een moratorium mag er de komende jaren niet commercieel worden geboord. Maar proefboren mag wel. Ook bij een proefboring komen er schadelijke chemicaliën in de grond, het broeikasgas methaan in de lucht en gaat veel onderzoeksgeld naar schaliegas in plaats van schone energie.

afbeelding1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505  of tegengasnop@outlook.com.

 

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengasnop

Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Tegengas in beroep tegen Cuadrilla.

PERSBERICHT

Emmeloord, 23 januari 2017

Inwoners ongerust over verwarring rond schaliegasboringen. Tegengas in beroep tegen Cuadrilla.

Tegengas gaat in beroep tegen het oordeel van de rechter in de zaak Cuadrilla. Minister Henk Kamp van Economische Zaken mocht de vergunning voor proefboringen naar schaliegas blijkbaar niet weigeren van de rechtbank. EZ gaat daar tegen in beroep en Tegengas voegt zich in als derde belanghebbende partij.

Dit doet Tegengas namens de burgers en bedrijven die zij vertegenwoordigt, waarbij LTO een belangrijke participant is.

Onrust onder de inwoners

Tegengas heeft de laatste tijd veel reacties gehad van verontruste inwoners, aldus voorzitter Henk Tiesinga. “Gaat Cuadrilla nu toch boren in de Noordoostpolder, terwijl wij als inwoners faliekant tegen zijn?”. Inwoners willen geen schaliegas, omdat het schade aan milieu en bodem toebrengt. Vanwege een moratorium (verbod) mag er de komende jaren niet commercieel worden geboord. Maar proefboringen kunnen mogelijk wel. En met dit oordeel zou Cuadrilla zomaar hier op de stoep kunnen staan in opdracht van het Ministerie.

Tegengas kiest voor duurzaam

Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam.

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

Tegengas

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengas

Volg ons op Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Sterke inbreng Tegengas bij rechter tegen Cuadrilla

Emmeloord,  10 oktober 2016

Sterke inbreng Tegengas bij rechter tegen Cuadrilla

Woensdag 12 oktober gaat Tegengas de strijd aan tegen Cuadrilla bij de rechtbank in Rotterdam.  Het Ministerie van Economische Zaken heeft de opsporingsvergunning voor schaliegas in de Noordoostpolder ingetrokken. Cuadrilla is het daar niet mee eens en tekent daarom beroep aan. Tegengas heeft zich opge-worpen als derde belanghebbende, omdat een onverhoopte verlenging van de opsporingsvergunning voor schaliegas haar belangen rechtstreeks raakt. Dit doet Tegengas samen met een vertegenwoordiging van ondernemers uit Noordoostpolder.

Sterke argumenten om geen vergunning af te geven
Tegengas geeft in haar pleidooi een aantal argumenten waarom die vergunning om te boren naar scha-liegas niet weer verleend moet worden. De landbouwsector en het MKB zullen forse schade ondervinden, zodra er ook sprake is van een eventuele boring. Dit wordt aangetoond in het onderzoek dat CE Delft on-langs in opdracht van Tegengas heeft uitgevoerd. En mocht er daadwerkelijk geboord worden, dan is het risico ook voor de inwoners veel te groot. Het grondwater en dus het drinkwater kan vervuilen, het op-pervlaktewater eveneens. En in  de staat Oklahoma in de Vernigde Staten is kortgeleden maar weer eens aangetoond dat schaliegasboringen gepaard gaan met aardbevingen. Dat is in de Noordoostpolder funest, zeker vanwege de ligging onder zeeniveau.

Tegengas kiest voor duurzaam
Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie. In Noordoostpolder wordt volop ingezet op een duurzame toekomst. Zo wordt de laatste hand gelegd aan het grootste wind-park van Europa en is Noordoostpolder de gemeente met de grootste productiecapaciteit van zonne-energie.  Agrarische ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Schaliegas is niet veilig en zeker niet duurzaam.

Wanneer de zaak 12 oktober voor de rechter is geweest volgt de uitspraak binnen 6 weken.
Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06 1501 4505  of tegengasnop@outlook.com.
Het beroep van Cuadrilla wordt 12 oktober om 10.30 uur behandeld, procedure nr ROT16/59.

Tegengas
www.tegengasnop.nl
www.facebook.com/Tegengas
Volg ons op Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Nieuw onderzoek CE Delft naar economische effecten Schaliegasboringen

Emmeloord, 7 juli 2016

Nieuw onderzoek CE Delft:
Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

Cartoon economische schade schaliegas

Schaliegas levert forse economische schade op voor Noordoostpolder

EMMELOORD 7 juli 2016 –“Onderzoek toont het nu ook aan: boren naar schaliegas moeten we nooit willen, teveel economische schade naast al die andere risico’s”. Dat zijn de woorden van Henk Tiesinga, voorzitter van het samenwerkingsverband Tegengas. Het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft presenteerde de zorgwekkende resultaten van het onderzoek ‘Economische effecten van schaliegaswinning in Noordoostpolder’. Dit in het bijzijn van het Ministerie van EZ zelf, die zich tijdens de Energiedialoog met als thema “schaliegas en energietransitie” in het hol van de leeuw begeeft.

Baten voor het Rijk, economische lasten voor Noordoostpolder.

Het onderzoek van CE Delft is in opdracht van Tegengas gebeurd. Tegengas maakt zich zorgen over de economische schade die schaliegaswinning in de Noordoostpolder kan hebben:

  • Economische schade is onomstotelijk bewezen, de omvang loopt sterk op bij boringen wanneer die gepaard gaat met veel maatschappelijke impact.
  • Voor woningbezitters kan de gemiddelde schade per woning oplopen tot meer dan € 15.000
  • Voor de agrarische sector kan de economische schade (het afzetverlies over meerdere jaren) per ha € 20.000 zijn.
  • De toerismesector kan in omvang met 40% terugvallen.
  • Als zich een calamiteit voordoet, zijn de effecten nog veel groter.

Wanneer deze cijfers ter indicatie worden geëxtrapoleerd naar een gebied ter grootte van 1/3 deel van Nederland, loopt de economische schade op naar een bedrag van € 33 miljard, terwijl de geschatte schaliegasopbrengsten maximaal € 1,5 miljard per jaar zijn.

Ook proefboringen schaliegas leveren schade op

Uit het onderzoek blijkt dat proefboringen net zo goed economische schade opleveren. Tot 2024 wordt er niet naar schaliegas geboord. Maar proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het ministerie. Daarom heeft Tegengas het initiatief genomen voor een bijeenkomst over schaliegas en de energietransitie in het kader van de landelijke energiedialoog.

==================================================

Noot voor de redactie:

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

Tegengas

www.tegengasnop.nl

www.facebook.com/Tegengas

Volg ons op Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Bijeenkomst Energiedialoog 7|7

PERSBERICHT

Emmeloord, 17 juni 2016

Tegengas organiseert landelijke Energiedialoog Schaliegas

EMMELOORD – Op dit moment is de Energiedialoog in ons land gaande. In ver-band daarmee organiseert het samenwerkingsverband Tegengas samen met de Ministeries van EZ en I&M een landelijke dialoogbijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdagavond 7 juli bij de Rabobank in Emmeloord, speciaal over de effecten van schaliegaswinning. De avond is bedoeld voor betrokkenen bij de schaliegasdiscussie en energiedialoog, o.a. uit het georganiseerde bedrijfsleven, dorpsbesturen, landelijke en lokale politiek.

De Noordoostpolder is een belangrijk voedselproductiegebied, maar desalniettemin bestemd als proefboringsgebied. Het Samenwerkingsverband Tegengas laat een economische analyse over de mogelijke effecten van schaliegaswinning in de Noordoostpolder uitvoeren door CE Delft, waarvan de resultaten die avond gepresenteerd zullen worden. Het Ministerie licht de stand van zaken van de energiedialoog toe.

Tegengas heeft het Ministerie gevraagd deze dialoogavond te organiseren, omdat het thema schaliegas nog niet aan bod is gekomen tijdens de energiedialoog. Tegengas ziet een toekomstige energiehuishouding zonder fossiele brandstoffen. Daarom sluit de slotspreker de conferentie af met een visie op de toekomst vanuit dit perspectief. Onder het motto “Het kan anders”.

Op www.mijnenergie2050.nl staat informatie over de landelijke energiedialoog.

==================================================
Noot voor de redactie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon
06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.
Bijlage: uitnodiging Energiedialoog 7 juli

Directe opgave voor 7 juli kan via http://mijnenergie2050.nl/Wees+erbij/523278.aspx

Tegengas
www.tegengasnop.nl
www.facebook.com/Tegengasnop
Volg ons op Twitter: @TegengasNOP

Persbericht | Spandoeken in de kast

PERSBERICHT

Emmeloord, 18 maart 2016

Anti-schaliegas spandoeken voorlopig in de kast
Er wordt voorlopig, tot 2024, geen schaliegas gewonnen. Daartoe heeft de Tweede Kamer besloten. Dit is goed nieuws. Na alle inspanningen van het afgelopen jaar voelt dit voor het samenwerkingsverband Tegengas als een opsteker. Tegengas dankt alle medestrijders en roept inwoners op om de spandoeken voorlopig op te bergen.
“Maar niet weggooien, want we zijn er nog niet!”

Proefboringen? Spandoeken weer ophangen!
Tegengas steekt de vlag pas uit als het hele idee van schaliegas definitief van tafel is.
Proefboringen en langjarig onderzoek staan nog steeds op de planning van het Ministerie. Ook bij een proefboring worden schadelijke chemicaliën in de bodem gespoten, om het schaliegas los te fracken. Zodra er ontwikkelingen die kant op gaan roept Tegengas alle inwoners op direct de spandoeken weer op te hangen.

Tegengas 26 maart op Energiemarkt
In de komende tijd blijft Tegengas strijden tegen schaliegas, o.a. door lobbywerk. Wilt u met de mensen van Tegengas praten? Bezoekt u dan de kraam op de Energiemarkt, op het Kettingplein in het centrum van Emmeloord.

nop_tegen_schaliegas

=================================================

Noot voor de redactie: bijgaand foto spandoek

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Tegengas, telefoon

06 1501 4505 of tegengasnop@outlook.com.

 

www.tegengasnop.nl   www.facebook.com/TegengasNOP Twitter: @Tegengas