Krachtenbundeling tegen schaliegas

In oktober 2014 is het samenwerkingsverband TEGENGAS gestart.

De partijen in dit samenwerkingsverband willen de individuele krachten bundelen en elkaar versterken. De samenwerking richt zich met name op het bevorderen van de betrokkenheid bij bewoners van de polder en het bedrijfsleven en daarnaast op het afgeven van een duidelijk signaal aan de gemeentelijke, de provinciale en met name de landelijke overheid.

Daarom zijn wij tegen schaliegas :

noordoostpolder_0kopiekopie

 

Economische schade

 • Er zal sprake zijn van gevolgschade. Dit omdat de export van hoogwaardige land- en tuinbouwproducten in het geding komt door het aantasten van het imago.
 • De recreatie- en toerismesector leidt schade door landschapsontsiering vanwege de vele boorlocaties, boortorens en de daarmee gepaard gaande verkeers- en geluidsoverlast. (bron 2)
 • 10% (bron 5) waardevermindering van de grond en het vastgoed is aannemelijk. Dit komt overeen met een schadebedrag van € 460 miljoen.
 • Winsten van de schaliegaswinning vloeien vooral naar investeerders in het buitenland.
 • De economische schade leidt tot banenverlies. (bron2)
 • Schaliegas levert slechts zeer beperkte economische baten en tijdelijke banen. (bron 6)

Transitie naar duurzame energie

 • Winning van schaliegas vertraagt de transitie naar een duurzame energievoorziening. (bron 2)
 • Duurzame energie is een betrouwbaar alternatief. Het levert veel nieuwe werkgelegenheid op en kan ons langdurig van betaalbare energie voorzien. In Noordoostpolder wordt volop op deze ontwikkeling ingezet.
 • Schaliegaswinning leidt tot uitstoot van methaan. Dit broeikasgas heeft een 25 maal sterker effect op het klimaat dan CO2. (bron 1)
 • Voor het winnen van schaliegas zijn miljarden liters schoon drinkwater nodig.
 • De winning van schaliegas kost veel energie en is duur. (bron 2)
 • Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame energie.
 • Overschrijding van gemeentelijke geluidsnormen, dat valt in de categorie industrielawaai.
 • Zwaar vrachtverkeer is nodig voor de aan- en afvoer van water, chemicaliën en gas.

Mogelijke risico’s

 • Vervuiling van bodem, grond-, oppervlakte- en drinkwater door chemicaliën. (bron 1)
 • Aardbevingen, zeker in gebieden met breuklijnen.
 • Schade aan de dijken. Noordoostpolder ligt enkele meters onder zeeniveau.
 • Luchtverontreiniging door affakkelen van verontreinigd gas en gaslekkages bij boorputten. (bron 1)
 • Schadelijke stoffen uit de ondergrond komen omhoog, waaronder radioactieve isotopen. (bron 1)
 • Toename verkeersongevallen door toename vrachtverkeer.
 • Tankwagens met chemicaliën en verontreinigd retourwater op de wegen. (bron 1)
 • Vervuiling en aardbevingen wanneer het afvalwater van schaliegaswinning elders
  in de bodem wordt geïnjecteerd. (bron 1)
 • Lekken van pijpleidingen (bij afvoer gas per leiding).
 • Werknemers op boorlocaties worden blootgesteld aan chemische stoffen en giftig afvalwater.
 • Bedrijfsongevallen door het werken met brand- en explosiegevaarlijke stoffen .
 • Gezondheidsrisico’s als gevolg van het bovenstaande (bron 2)

Dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk voor kunnen doen bewijzen de ervaringen in het buitenland, waar elk van genoemde risico’s zich reeds voor heeft gedaan!

Bron 1     
Commissie voor de milieueffectrapportage (1 juni 2015) planMER
structuurvisie Schaliegas

Bron 2
CE Delft (juni 2015) Schaliegas in Nederland, Verkenning van maatschappelijke effecten

Bron 3 
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (September 2015) Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050

Bron 4   
‘Compendium of scientific, medical and mediafindings demonstrating risks and harms of fracking (Unconventional Gas and Oil Extraction)’ .
Amerikaanse bronnenonderzoek uitgevoerd door een groep van gerenommeerde artsen, wetenschappers en engineers for healthy energy.

Een samenvatting hiervan staat de op de website van Tegengas.

Bron 5
Rapport Rabobank. In Engeland wordt uitgegaan van een waardedaling van 8-15%.

Bron 6        
In het rapport van CE Delft (juni 2015) wordt aangegeven dat in de variant van 200 miljard winbaar schaliegas dit slechts € 170 miljoen per jaar (4% van de opbrengst van de kleine gasvelden) oplevert.